ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชความหลากหลายในชนิดพันธ์และ ความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพันธุกรรมพืชที่พบไม่ต่ำกว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงเริ่มดำเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการสำรวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ มาตั้งแต่ในระยะแรกของโครงการ โดยได้เข้าร่วมโครงการในนามของแต่ละวิทยาเขต ในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ถูกจัดตั้งขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวานารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่วนใหญ่ทำที่ วิทยาเขตบางพระและวิทยาเขตจันทบุรี ในขณะที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ดำเนินกิจกรรมในส่วนของการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป การดำเนินการของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานั้น นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร แต่การดำเนินงานก็ยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาพันธุ์พืชที่ได้ปลูกไว้ทั้งในสวนป่า รวมทั้งแปลงรวบรวมพันธุ์หายาก สวนสมุนไพรและผักพื้นบ้าน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าต่อไปถึงการนำพรรณพืชต่างๆ มาใช้ประโยชน์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกิจกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ทั้ง 4 หน่วยงาน ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนั้น สถาบันฯ จึงเห็นควร ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ขอบข่ายการดำเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกรอบการดำเนินงานและกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและทรพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้จะไำด้ครอบคลุมงานในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ครบทั้ง 8 กิจกรรมหลัก

Plants

ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

Animals

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์

Wisdom

ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชความหลากหลายในชนิดพันธ์และ ความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพันธุกรรมพืชที่พบไม่ต่ำกว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงเริ่มดำเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการสำรวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ มาตั้งแต่ในระยะแรกของโครงการ โดยได้เข้าร่วมโครงการในนามของแต่ละวิทยาเขต ในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ถูกจัดตั้งขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวานารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่วนใหญ่ทำที่ วิทยาเขตบางพระและวิทยาเขตจันทบุรี ในขณะที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ดำเนินกิจกรรมในส่วนของการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป การดำเนินการของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานั้น นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร แต่การดำเนินงานก็ยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาพันธุ์พืชที่ได้ปลูกไว้ทั้งในสวนป่า รวมทั้งแปลงรวบรวมพันธุ์หายาก สวนสมุนไพรและผักพื้นบ้าน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าต่อไปถึงการนำพรรณพืชต่างๆ มาใช้ประโยชน์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกิจกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ทั้ง 4 หน่วยงาน ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนั้น สถาบันฯ จึงเห็นควร ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ขอบข่ายการดำเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกรอบการดำเนินงานและกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและทรพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้จะไำด้ครอบคลุมงานในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ครบทั้ง 8 กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อนำมาศึกษาวิจัย และการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป


Contact Us

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 +66 (53) 776-000